صفحات مرتبط
شاخص یاب

گندم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 517 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 511 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 511 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 516 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.5%