صفحات مرتبط
شاخص یاب

گندم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 518 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 519 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 517 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 516 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.53%