صفحات مرتبط

گندم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 425 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.65%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 426 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 435 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 451 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.81%