کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

گندم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 448 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 28.12 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 442 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 34.12 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 453 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23.12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 485 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.88 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.87%