صفحات مرتبط
شاخص یاب

سویا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 846 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 27.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 867 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 48.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.96%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 967 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 148.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 995 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 176.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.6%