کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

سویا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 903 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 905 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 909 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.88 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 894 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.8%