صفحات مرتبط
شاخص یاب

سویا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 835 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 840 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 859 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.81%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 934 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 90.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.7%