صفحات مرتبط
شاخص یاب

سویا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 911 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.38 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 900 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.62 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 889 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.62 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 874 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 32.62 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.73%