کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

سویا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 883 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 33.12 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.75%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 869 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 47.12 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 868 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 48.12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 888 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28.12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.17%