صفحات مرتبط
شاخص یاب

سویا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 882 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.63%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 871 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 858 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 880 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.4%