صفحات مرتبط

سویا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سویا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,052 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.72%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,049 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,001 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 33.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 991 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 43.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.36%