شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سویا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 889 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 27.38 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 891 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 25.38 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 911 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.38 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 899 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.38 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.93%