شاخص یاب

کنجاله سویا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 341 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 353 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 374 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 40.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 363 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.85%