شاخص یاب

کنجاله سویا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 307 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 308 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.93%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 311 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 311 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.92%