شاخص یاب

کنجاله سویا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 318 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 315 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 320 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 338 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.61%