صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / پنبه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 91 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.15 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 90 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.15 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 86 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.15 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 83 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.23%