صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / پنبه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.61 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 86 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.61 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 87 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.61 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.61 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.44%