شاخص یاب

بازار آمریکا / کنجاله سویا (p)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 307 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.49%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 310 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 314 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 328 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.36%