کالایاب
شاخص یاب

بازار آمریکا / کنجاله سویا (p)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 308 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 306 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 309 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 310 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.65%