کالایاب
شاخص یاب

بازار آمریکا / کنجاله سویا (p)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 295 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 296 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 297 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 300 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.1%