شاخص یاب

بازار آمریکا / کنجاله سویا (p)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 329 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 329 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 345 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 363 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.46%