شاخص یاب

آب پرتقال

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 168 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.83 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.49%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 163 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.83 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 161 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.83 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 152 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.83 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.07%