کالایاب
شاخص یاب

آب پرتقال

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 103 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.17 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 103 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.17 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 106 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.17 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 113 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.17 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.19%