آب پرتقال

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 169 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.18 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 165 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.18 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 149 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.18 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 148 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.18 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.31%