آب پرتقال

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک آب پرتقال در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 139 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 141 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 142 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 149 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.64%