شاخص یاب

آب پرتقال

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 122 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.87 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 126 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.87 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 135 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.87 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 145 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24.87 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.7%