شاخص یاب

آب پرتقال

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 151 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 153 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 161 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 158 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.83%