شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گاو زنده

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 125 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.825 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 123 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.825 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.92%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 116 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.825 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 110 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.825 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.2%