کالایاب
شاخص یاب

گاو زنده

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 105 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.713 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.68%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 107 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.713 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.6%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 114 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.713 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 120 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.713 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.07%