شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Comcast Corp BDR

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 183 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.65 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 187 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.65 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 178 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.65 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 173 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.65 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.47%