تسویه سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک تسویه سکه در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,837,273 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 262,727 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,510,800 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 589,200 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,978,095 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,121,905 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,215,813 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,884,187 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.26%