تسویه سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,030,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 190,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,543,889 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 676,111 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,941,552 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,278,448 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,525,174 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,694,826 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.53%