تسویه سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,218,444 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10,921,556 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 896.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,213,400 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10,926,600 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 900.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,210,298 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10,929,702 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 903.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,210,427 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10,929,573 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 902.95%