تسویه سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,251,200 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11,118,800 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 888.65%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,243,727 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11,126,273 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 894.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,223,648 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11,146,352 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 910.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,217,039 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11,152,961 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 916.4%