کالایاب
شاخص یاب

CHF/BGN Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
فرانک سوییس / دلار 0 1.0253 1.0267 1.0263 (0%) 0 ۲ شهریور
دلار / لو بلغارستان 0 1.7544 1.7569 1.7558 (0%) 0 ۲ شهریور
فرانک سوییس / ین ژاپن 0 107.985 107.985 107.985 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/AED 0 3.7216 3.7325 3.7325 (0%) 0 ۱ شهریور
CHF/AUD 0 1.5182 1.5199 1.5182 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/ARS 0 56.5746 56.6299 56.5746 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/BBD 0 2.0683 2.0777 2.0683 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BGN 0 1.7914 1.7914 1.7914 (0%) 0 ۱۰ بهمن
DKK/BGN 0 0.2622 0.2622 0.2622 (0%) 0 ۲ شهریور
EUR/BGN 0 1.9551 1.9551 1.9551 (0%) 0 ۲ شهریور
GBP/BGN 0 2.1554 2.1554 2.1554 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/BHD 0 0.3853 0.3859 0.3858 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BRL 0 4.2268 4.2268 4.2268 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/BYN 0 2.0706 2.0802 2.071 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/CAD 0 1.3619 1.3619 1.3619 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/PLN 0 4.0208 4.0208 4.0208 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/HUF 0 302.118 302.118 302.118 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/SGD 0 1.4217 1.4217 1.4217 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/HKD 0 8.0408 8.0408 8.0408 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/NOK 0 9.1572 9.1572 9.1572 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/ZAR 0 15.6262 15.6262 15.6262 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/TRY 0 5.8973 5.8973 5.8973 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/DKK 0 6.86 6.86 6.86 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/SEK 0 9.8311 9.8311 9.8311 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/CZK 0 23.73 23.73 23.73 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/CNY 0 7.2676 7.2676 7.2676 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/EUR 0 0.92 0.9207 0.92 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/GBP 0 0.834 0.834 0.834 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/IDR 0 14250.1 14250.1 14250.1 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/INR 0 73.275 73.275 73.275 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/KRW 0 1244.21 1247.42 1244.21 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/MXN 0 20.415 20.415 20.415 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/MYR 0 4.2959 4.2999 4.2959 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/NZD 0 1.6027 1.6027 1.6027 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/THB 0 31.377 31.377 31.377 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/TWD 0 31.713 31.713 31.713 (0%) 0 ۱ شهریور
CHF/CLP 0 737.9423 737.9423 737.9423 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/EGP 0 18.1563 18.1949 18.1889 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/ISK 0 127 127 127 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/JMD 0 139.59 140.23 139.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/JOD 0 0.7223 0.7237 0.7234 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/KES 0 103.42 104.33 103.59 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LBP 0 1540.43 1565.81 1565.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LKR 0 163.03 165.56 165.5 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LTL 0 2.9192 2.9376 2.9195 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
CHF/MAD 0 9.6101 9.887 9.8849 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/NAD 0 14.7509 14.7779 14.7734 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/NPR 0 114.48 115 114.5 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/OMR 0 0.3919 0.3926 0.3926 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PAB 0 1.0332 1.0381 1.0334 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PHP 0 54.18 54.39 54.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PKR 0 160.479 160.479 160.479 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/QAR 0 3.6949 3.7017 3.7006 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/RON 0 4.3408 4.3408 4.3408 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/RUB 0 67.66 67.66 67.66 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/SAR 0 3.8057 3.816 3.8152 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/VEF 0 80906.1489 81053.6981 81020.8629 (0%) 0 ۴ تیر
CHF/XAF 0 575.73 578.35 575.79 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/XCD 0 2.7564 2.7615 2.7603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/UAH 0 28.2658 28.387 28.2686 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/RUB RTS 0 68.2357 68.2984 68.2984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/BGN 0 1.1841 1.1849 1.1841 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/BWP 0 11.1795 11.1795 11.1795 (0%) 0 ۲ شهریور
CAD/BGN 0 1.3206 1.3206 1.3206 (0%) 0 ۲ شهریور
CNY/BGN 0 0.2475 0.2475 0.2475 (0%) 0 ۱ شهریور
CHF/CNH 0 7.228 7.228 7.228 (0%) 0 ۱۸ مرداد
CHF/LFX 0 2.0941 2.0941 2.0941 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/RSD 0 108.49 108.49 108.49 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/SZL 0 15.3609 15.3609 15.3609 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/UZS 0 7901.9 7901.9 7901.9 (0%) 0 ۱۰ بهمن
RUB/BGN 0 0.0252 0.0255 0.0252 (0%) 0 ۳۰ مرداد
CHF/LVL 0 0.5671 0.5671 0.5671 (0%) 0 ۱۰ بهمن