شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Catcher Tech

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 256 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 247 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 230 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 229 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.01%