شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 530 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 23.79 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.49%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 538 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.79 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.93%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 552 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.79 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 554 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.21 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.04%