کالایاب
شاخص یاب

BSE Sensex

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,200 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 120 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37,399 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 79 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,772 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,452 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,381 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,061 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.84%