شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

استاکس 600

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 403 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 399 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 388 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 384 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.99%