صفحات مرتبط

استاکس 600

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک استاکس 600 در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 376 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 386 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 390 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 388 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.84%