صفحات مرتبط
شاخص یاب

استاکس 600

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 349 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 343 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 352 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 366 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.52%