صفحات مرتبط
شاخص یاب

استاکس 600

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 379 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 380 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 383 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 384 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%