صفحات مرتبط

Stoxx 600

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک Stoxx 600 در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 388 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.84%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 389 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 388 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 378 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.79%