صفحات مرتبط

Stoxx 600

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 380 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.84%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 380 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 374 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 362 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.91%