صفحات مرتبط

IBEX 35

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک IBEX 35 در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,559 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 142 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,589 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 172 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,766 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 349 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,335 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 82 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.79%