صفحات مرتبط

IBEX 35

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,073 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 156 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,899 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 330 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,569 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 660 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,218 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,011 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.97%