IBEX 35

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,441 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 62 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,414 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 35 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,085 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 294 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,885 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 494 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.56%