IBEX 35

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,648 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 41 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,698 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 91 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,811 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 204 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,644 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 37 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.43%