صفحات مرتبط

IBEX 35

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,740 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 92 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.86%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,817 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 169 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,727 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 79 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,174 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 474 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.66%