صفحات مرتبط

IBEX 35

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,432 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 94 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.91%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,510 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 172 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,639 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 301 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,541 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 203 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.96%