صفحات مرتبط

IBEX 35

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,870 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 34 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,908 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,483 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 421 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,875 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,029 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.42%