صفحات مرتبط

IBEX 35

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,764 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 133 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,835 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 204 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.92%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,722 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 91 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,159 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 472 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.65%