صفحات مرتبط

IBEX 35

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,482 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 281 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.68%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,441 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 322 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,958 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 805 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,516 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,247 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.1%