IBEX 35

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,984 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 213 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,859 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 338 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.82%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,738 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 459 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,653 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 544 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.29%