Hang Seng

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 23,292 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 82 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23,496 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 122 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 23,092 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 282 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 21,901 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,473 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.73%