صفحات مرتبط

Hang Seng

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 25,805 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 130 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 25,768 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 93 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24,999 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 676 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 24,186 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,489 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.16%