صفحات مرتبط

Hang Seng

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,282 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 333 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 24,266 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 349 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24,003 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 612 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 23,263 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,352 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.81%