Hang Seng

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 23,994 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 28 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23,679 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 287 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22,888 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,078 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 23,034 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 932 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.05%