صفحات مرتبط

Hang Seng

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 25,381 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 258 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 25,135 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 504 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24,457 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,182 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 23,662 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,977 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.36%