صفحات مرتبط

Hang Seng

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک Hang Seng در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 27,287 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 243 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.89%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 27,319 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 211 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 26,405 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,125 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 25,461 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,069 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.13%