صفحات مرتبط

Hang Seng

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 25,744 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 74 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 25,797 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 127 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 25,032 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 638 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 24,221 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,449 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.98%