صفحات مرتبط

Hang Seng

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک Hang Seng در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 26,594 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 481 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 26,121 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 954 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 25,689 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,386 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 24,870 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,205 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.87%