صفحات مرتبط

Hang Seng

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,215 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23,963 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 227 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 23,409 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 781 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 23,114 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,076 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.66%