کالایاب
شاخص یاب

Bolsa G

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,246,767 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 97,048 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,551,498 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 401,779 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 34.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,641,877 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 492,158 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 42.81%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,530,147 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 380,428 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 33.09%