شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BHD

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 306,226 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,646 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 311,391 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8,811 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.91%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 320,414 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17,834 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 334,077 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 31,497 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.41%