صفحات مرتبط
شاخص یاب

روی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,385 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 139.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.86%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,426 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 98.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,545 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,836 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 311.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.33%