صفحات مرتبط
شاخص یاب

روی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,596 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 18 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,723 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 109 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,977 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 363 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,167 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 553 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.16%