کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

روی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,488 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 24.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,509 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 45.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,688 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 224.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,673 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 209.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.5%