صفحات مرتبط
شاخص یاب

روی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,506 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,579 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 80.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,516 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,678 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 179.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.18%