کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

روی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,824 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 35.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,789 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 70.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,669 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 190.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,620 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 239.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.13%