کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

روی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,285 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 18.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.82%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,357 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 90.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,441 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 174.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,606 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 339.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.98%