کالایاب
شاخص یاب

قلع

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19,130 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 80 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,090 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 40 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 19,812 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 762 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 20,330 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,280 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.72%