شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قلع

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16,829 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 338.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,517 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 650.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,567 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 600.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 17,082 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 85.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.5%