صفحات مرتبط
شاخص یاب

نیکل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,818 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 303 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,184 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 669 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14,524 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,009 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,084 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 569 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.21%