صفحات مرتبط

نیکل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,261 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 371.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,122 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 510.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,820 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 812.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,134 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,498.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.41%