صفحات مرتبط

نیکل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,624 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 151.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,646 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 173.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,230 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 242.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,330 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,142.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.27%