صفحات مرتبط

نیکل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک نیکل در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,163 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 625.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,140 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 602.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,576 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 38.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,552 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 985.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.34%