شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نیکل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15,792 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,079.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,232 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,519.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,865 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,152.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15,073 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 360.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.45%