صفحات مرتبط
شاخص یاب

نیکل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,692 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 412 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.65%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,001 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 721 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,566 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,286 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,501 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,221 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.69%