کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

نیکل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,060 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 197.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,147 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 284.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,326 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 536.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,988 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 874.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.29%