صفحات مرتبط
شاخص یاب

نیکل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,431 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 376.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,169 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 638.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,278 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 529.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,167 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 359.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.04%