صفحات مرتبط
شاخص یاب

نیکل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,532 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 730.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.83%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,726 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 536.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,510 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 247.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,946 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 683.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.15%