صفحات مرتبط
شاخص یاب

سرب

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,443 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 61.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,457 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 75.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,387 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,458 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 76.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.2%