صفحات مرتبط

سرب

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سرب در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,334 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,360 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 21.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.93%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,451 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 112.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,483 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 144.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.19%