صفحات مرتبط
شاخص یاب

سرب

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,979 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 27.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,983 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 23.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,970 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 36.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,013 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.34%