کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

سرب

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,887 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,852 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 50.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,901 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,975 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 72.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.82%