صفحات مرتبط
شاخص یاب

سرب

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,115 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 35.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.72%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,136 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 56.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.73%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,312 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 232.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,350 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 270.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.02%