صفحات مرتبط

بات تایلند مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 96,447 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,050 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 96,037 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,460 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 95,043 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,454 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 94,008 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,489 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.71%