صفحات مرتبط

بات تایلند

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 94,396 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 21 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 94,174 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 201 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 92,983 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,392 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 91,711 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,664 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.9%