صفحات مرتبط

بات تایلند

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 92,107 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 943 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 92,357 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 693 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.75%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 91,814 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,236 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 91,078 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,972 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.17%