بات تایلند

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 89,946 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 830 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.92%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 90,428 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 348 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 89,810 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 966 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 88,183 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,593 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.94%