صفحات مرتبط
شاخص یاب

صد بات تایلند  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 129,883 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 589 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 129,391 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,081 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 130,957 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 485 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 125,899 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,573 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.63%