صفحات مرتبط

صد بات تایلند  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 131,193 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 795 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 131,672 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 316 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 127,416 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,572 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 119,998 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11,990 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.99%