صفحات مرتبط

بات تایلند مبادله ای

نمودار کندل استیک بات تایلند مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 95,564 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 150 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 95,378 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 336 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 94,470 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,244 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 93,187 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,527 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.71%