صفحات مرتبط

صد بات تایلند  مبادله ای

نمودار کندل استیک صد بات تایلند  مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 106,401 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 931 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 105,344 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,988 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 102,495 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,837 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 99,586 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,746 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.78%