بات تایلند

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 90,071 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 178 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 90,305 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 56 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 90,391 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 142 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 89,415 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 834 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.93%