صفحات مرتبط

بات تایلند مبادله ای

نمودار کندل استیک بات تایلند مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 100,765 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 577 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 100,194 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,148 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 98,207 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,135 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 96,373 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,969 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.16%