کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

صد بات تایلند  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 132,648 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 239 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 132,513 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 374 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 132,595 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 292 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 130,301 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,586 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.98%