صفحات مرتبط
شاخص یاب

صد بات تایلند  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 127,169 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 259 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 127,621 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 193 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 128,168 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 740 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 129,286 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,858 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.46%