صفحات مرتبط

بات تایلند مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 94,178 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 602 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.64%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 93,931 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 849 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 93,613 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 92,354 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,426 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.63%