صفحات مرتبط
شاخص یاب

صد بات تایلند  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 131,573 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 692 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.53%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 130,312 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,953 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 128,566 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,699 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 128,739 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,526 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.74%