صفحات مرتبط

صد بات تایلند  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 120,442 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 278 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 119,516 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,204 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 116,225 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,495 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 110,821 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9,899 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.93%