صفحات مرتبط

بات تایلند مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 98,721 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 295 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 98,270 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 746 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 96,418 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,598 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 94,995 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,021 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.23%