کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

صد بات تایلند  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 136,439 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 556 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 136,270 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 387 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 135,284 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 599 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 133,889 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,994 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.49%