بات تایلند

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 91,149 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 329 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 90,575 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 903 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 90,491 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 987 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 90,116 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,362 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.51%