صفحات مرتبط

صد بات تایلند  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 113,482 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,170 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 111,728 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,924 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 108,604 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6,048 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 104,355 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10,297 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.87%