بات تایلند

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 92,476 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 105 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 92,288 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 293 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 91,151 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,430 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 90,770 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,811 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2%