صفحات مرتبط
شاخص یاب

روبل روسیه  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 605 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.98%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 616 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 658 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 41 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 666 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 49 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.94%