روبل روسیه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 558 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 552 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 534 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 31 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.81%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 516 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 49 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.5%