روبل روسیه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 542 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 536 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 515 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 30 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 502 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 43 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.57%