صفحات مرتبط

روبل روسیه  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 642 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 632 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 611 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 34 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 590 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 55 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.32%