صفحات مرتبط
preload

ریال عمان  مبادله ای

نمودار کندل استیک ریال عمان  مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 91,742 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 583 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.64%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 91,633 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 692 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 89,640 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,685 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 87,369 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,956 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.67%