ریال عمان

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 84,143 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 132 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 84,107 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 168 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 83,967 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 308 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 83,063 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,212 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.46%