صفحات مرتبط

ریال عمان  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 88,823 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 424 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 88,368 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 879 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 86,698 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,549 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.94%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 85,592 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,655 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.27%