ریال عمان

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 82,112 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 182 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 81,889 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 405 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 81,173 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,121 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 80,252 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,042 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.54%