صفحات مرتبط

ریال عمان

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 84,204 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 84,202 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 84,135 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 80 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 83,559 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 656 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.79%