ریال عمان

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 84,109 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 32 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 84,058 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 83,378 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 699 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 82,236 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,841 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.24%