صفحات مرتبط

ریال عمان مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 85,499 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 314 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 85,288 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 525 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 84,759 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,054 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 84,521 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,292 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.53%