صفحات مرتبط

ریال عمان  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 109,233 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 104,603 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,631 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 99,467 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9,767 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 95,967 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13,267 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.82%