صفحات مرتبط
شاخص یاب

ریال عمان  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 110,611 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,378 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 112,678 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,445 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 111,259 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,026 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 107,265 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,968 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.83%