صفحات مرتبط

ریال عمان مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 84,363 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 107 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 84,325 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 145 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 84,291 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 179 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 84,213 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 257 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.31%