صفحات مرتبط

ریال عمان مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 84,724 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 158 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 84,577 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 305 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 84,383 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 499 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 84,280 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 602 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.71%