صفحات مرتبط
شاخص یاب

ریال عمان  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 110,016 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 414 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 109,755 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 675 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 107,516 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,914 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 101,132 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9,298 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.19%