ریال عمان

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 83,426 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 79 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 83,307 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 198 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 82,471 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,034 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 81,366 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,139 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.63%