صفحات مرتبط
شاخص یاب

ریال عمان  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,092,327 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 983,091 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 899.97%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,092,326 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 983,090 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 899.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,092,326 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 983,090 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 899.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,102,685 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 993,449 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 909.45%