صفحات مرتبط

ریال عمان  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 96,462 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 312 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 96,192 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 582 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 94,345 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,429 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 91,449 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,325 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.82%