صفحات مرتبط
شاخص یاب

ریال عمان  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 109,233 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 109,233 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 110,289 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,053 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 110,310 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,074 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.98%