کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

فرانک سوئیس  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 43,036 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 109 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42,745 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 182 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 42,461 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 466 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 42,104 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 823 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.95%