کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

فرانک سوئیس  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 41,869 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 461 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 41,882 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 448 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 42,170 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 160 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 42,199 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 131 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.31%