فرانک سوئیس

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 32,224 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 150 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 32,386 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 312 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 31,990 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 84 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 32,074 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%