صفحات مرتبط
شاخص یاب

فرانک سوئیس  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 43,335 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 512 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 43,166 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 681 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 43,234 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 613 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 42,687 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,160 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.72%