صفحات مرتبط

فرانک سوئیس مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 32,797 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 443 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 32,734 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 506 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 32,469 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 771 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 32,215 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,025 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.18%