صفحات مرتبط

فرانک سوئیس مبادله ای

نمودار کندل استیک فرانک سوئیس مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 34,785 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 90 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 34,787 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 34,256 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 619 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.81%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 33,585 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,290 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.84%