صفحات مرتبط
شاخص یاب

فرانک سوئیس  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 43,355 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 284 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 43,122 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 517 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 42,670 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 969 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,377 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,262 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.47%