صفحات مرتبط

فرانک سوئیس  مبادله ای

نمودار کندل استیک فرانک سوئیس  مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 35,298 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 330 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 35,092 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 536 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 34,862 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 766 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 34,310 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,318 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.84%