صفحات مرتبط
شاخص یاب

فرانک سوئیس  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 42,706 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 359 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.85%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42,596 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 249 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 42,268 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 79 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 42,695 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 348 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.82%