صفحات مرتبط

فرانک سوئیس  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,453 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 501 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37,016 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 938 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 36,044 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,910 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 35,266 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,688 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.62%