فرانک سوئیس

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 32,021 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 96 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 32,218 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 293 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.92%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 32,034 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 109 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 31,669 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 256 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.81%