صفحات مرتبط

فرانک سوئیس

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 32,531 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 106 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 32,406 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 231 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 32,358 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 279 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 32,147 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 490 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.52%