فرانک سوئیس

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 32,002 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 144 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31,759 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 387 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 31,911 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 235 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 31,962 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 184 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.58%