صفحات مرتبط

فرانک سوئیس

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 32,237 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 244 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 32,151 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 330 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 32,145 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 336 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 32,086 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 395 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.23%