صفحات مرتبط

فرانک سوئیس  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 42,172 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 381 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42,142 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 411 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,384 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,169 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 39,470 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,083 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.81%