فرانک سوئیس

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 31,736 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 213 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31,871 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 78 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 32,133 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 184 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 31,932 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.05%