صفحات مرتبط

فرانک سوئیس مبادله ای

نمودار کندل استیک فرانک سوئیس مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 33,442 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 22 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 33,427 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 32,870 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 550 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.67%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 32,505 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 915 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.81%