صفحات مرتبط

فرانک سوئیس مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 34,207 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 209 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 34,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 416 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 33,424 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 992 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 32,908 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,508 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.58%