صفحات مرتبط
شاخص یاب

فرانک سوئیس  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 41,840 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 450 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 41,920 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 370 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.88%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 42,636 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 346 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 42,860 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 570 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.35%