صفحات مرتبط

فرانک سوئیس  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 39,660 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 133 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 39,718 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 191 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,749 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 778 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37,035 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,492 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.73%