صفحات مرتبط

دینار بحرین  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 90,629 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 326 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 90,177 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 778 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.86%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 88,499 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,456 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 87,394 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,561 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.07%