صفحات مرتبط

دینار بحرین  مبادله ای

نمودار کندل استیک دینار بحرین  مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 111,703 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 107,204 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,499 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 101,862 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9,841 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 98,217 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13,486 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.73%