صفحات مرتبط

دینار بحرین مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 86,104 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 86,100 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 24 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 86,057 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 67 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 85,893 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 231 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.27%