دینار بحرین

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 85,337 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 55 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 85,134 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 148 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 84,188 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,094 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 83,055 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,227 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.68%