صفحات مرتبط

دینار بحرین مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 86,514 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 49 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 86,371 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 192 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 86,188 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 375 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 86,084 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 479 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.56%