صفحات مرتبط

دینار بحرین  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 98,643 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 318 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 98,366 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 595 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.6%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 96,454 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,507 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 93,409 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,552 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.94%