صفحات مرتبط
شاخص یاب

دینار بحرین  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 113,311 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,607 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 115,421 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,717 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 113,810 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,106 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 109,642 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,062 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.88%