صفحات مرتبط

دینار بحرین مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 87,312 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 343 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 87,069 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 586 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 86,554 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,101 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 86,321 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,334 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.55%