صفحات مرتبط
شاخص یاب

دینار بحرین  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 112,504 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 421 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 112,236 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 689 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 109,867 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,058 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 103,602 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9,323 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9%