دینار بحرین

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 83,890 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 264 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 83,658 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 496 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 82,916 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,238 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 81,959 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,195 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.68%