صفحات مرتبط

دینار بحرین مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 86,159 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 157 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 86,138 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 178 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 86,109 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 207 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 86,014 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 302 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.35%