صفحات مرتبط
preload

دینار بحرین  مبادله ای

نمودار کندل استیک دینار بحرین  مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 93,671 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 741 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 93,485 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 927 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 91,471 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,941 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 89,181 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,231 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.87%