دلار استرالیا

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 23,863 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 28 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23,970 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 79 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24,019 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 128 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 23,652 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 239 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.01%