صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار استرالیا  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 29,862 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 30,056 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 192 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 30,689 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 825 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 31,235 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,371 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.59%