دلار استرالیا

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,876 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 38 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 24,737 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 177 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24,146 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 768 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 24,061 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 853 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.55%