صفحات مرتبط

دلار استرالیا  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 29,194 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 157 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 29,369 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 332 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 28,357 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 680 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 27,505 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,532 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.57%