صفحات مرتبط

دلار استرالیا مبادله ای

نمودار کندل استیک دلار استرالیا مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 25,622 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 709 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 25,232 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,099 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24,596 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,735 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 24,624 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,707 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.93%