صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار استرالیا  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 31,908 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 499 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.59%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31,843 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 434 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 31,411 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 30,146 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,263 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.19%