دلار استرالیا

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,184 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 276 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23,736 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 724 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 23,917 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 543 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 23,842 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 618 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.59%