صفحات مرتبط

دلار استرالیا  مبادله ای

نمودار کندل استیک دلار استرالیا  مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 32,410 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 586 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.84%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31,071 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 753 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 29,901 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,923 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 28,701 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,123 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.88%