صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار استرالیا  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 31,134 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 415 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31,866 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,147 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.73%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 31,806 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,087 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 31,176 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 457 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.49%