صفحات مرتبط

دلار استرالیا مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 25,998 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 76 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 26,026 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 48 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 25,202 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 872 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 24,844 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,230 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.95%