صفحات مرتبط

دلار استرالیا مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,603 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 24,421 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 184 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.75%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24,364 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 241 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.99%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 24,383 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 222 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.91%