صفحات مرتبط

دلار استرالیا

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,459 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 161 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 24,490 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 192 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24,658 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 360 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 24,280 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.07%