صفحات مرتبط
preload

دلار استرالیا  مبادله ای

نمودار کندل استیک دلار استرالیا  مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 26,791 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 73 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 26,775 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 57 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 26,755 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 37 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 26,192 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 526 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.01%