صفحات مرتبط

دلار استرالیا  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 26,745 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 92 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 26,676 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 161 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.6%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 26,421 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 416 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 25,509 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,328 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.21%