دلار استرالیا

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,096 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 233 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.97%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 24,076 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 253 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 23,760 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 569 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 23,220 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,109 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.78%