کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

دلار استرالیا  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 29,106 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 228 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 29,316 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 438 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 29,666 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 788 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,898 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,020 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.53%