صفحات مرتبط

درام ارمنستان مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,882 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 23 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,863 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 42 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,801 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 104 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,748 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 157 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.33%