صفحات مرتبط

صد درام ارمنستان مبادله ای

نمودار کندل استیک صد درام ارمنستان مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,529 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 219 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,237 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 511 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,880 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 868 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,596 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,152 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.17%