صفحات مرتبط

صد درام ارمنستان مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,700 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.58%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,684 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 61 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,513 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 232 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,299 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 446 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.11%