صفحات مرتبط

درهم امارات  مبادله ای

نمودار کندل استیک درهم امارات  مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,892 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 77 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,839 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 130 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,663 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 306 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,348 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 621 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.64%