صفحات مرتبط

درهم امارات مبادله ای

نمودار کندل استیک درهم امارات مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,891 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,874 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 34 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,848 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 60 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,838 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 70 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.79%