صفحات مرتبط

درهم امارات  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,592 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,532 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 61 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,278 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 315 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,086 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 507 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.58%