صفحات مرتبط
شاخص یاب

درهم امارات  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,692 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 91 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,627 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 156 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,539 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 244 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,846 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 937 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.64%