صفحات مرتبط

درهم امارات  مبادله ای

نمودار کندل استیک درهم امارات  مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,447 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,444 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 22 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,694 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 772 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,189 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,277 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.53%