صفحات مرتبط

درهم امارات مبادله ای

نمودار کندل استیک درهم امارات مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,106 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 40 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,070 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 76 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,965 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 181 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,906 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 240 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.69%