صفحات مرتبط

درهم امارات  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,233 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 30 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,193 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 70 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,024 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 239 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,734 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 529 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.43%