شاخص یاب

دلار استرالیا / دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

  • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1 ریال
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2609 ریال
  • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 35.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

  • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1 ریال
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2609 ریال
  • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 35.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

  • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1 ریال
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2609 ریال
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 35.3%