کالایاب
شاخص یاب

دلار استرالیا / ین ژاپن

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 76 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.123 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 77 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.877 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 79 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.877 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 79 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.877 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.78%