کالایاب
شاخص یاب

Amman SE AllShare

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,599 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 29.01 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,624 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 54.01 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,598 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 28.01 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,658 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 88.01 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.47%