شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2324
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 05:29:05
0 (3.88%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.71%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.39%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

33
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:44
4 (13.79%)
تغییر ۳ ماهه
6 (22.22%)
تغییر ۶ ماهه
9 (37.50%)
نوسان سالیانه

FTSE AIM 100

6,219
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 21:01:27
6,219 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
6,219 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
6,219 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bango 146.5 108.72M - 145.5 149.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Devro 160.6 268.12M - 160.6 163.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Eckoh 56 142.17M - 56 56.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Genel 117.4 325.99M - 117.4 119.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Mckay 183.5 172.97M - 182 190 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Mears 173 191.15M - 166 173 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Mitie 70 256.16M - 69.4 70.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
N.W.F 201 97.99M - 197.08 201 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Omega 69.5 190.29M - 67.9 70.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Scapa 105.8 197.36M - 105.8 110.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Sigma 97.5 87.30M - 96.08 99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Telit 127.6 167.16M - 127.6 128.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Tyman 180 353.91M - 180 180.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Vertu 30.9 114.07M - 28.4 30.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Volex 146 221.66M - 139.75 146 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Cohort 528 216.26M - 517.55 529 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Findel 185 159.92M - 182.38 185 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Futura 22.3 54.77M - 21.1 22.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Judges 4895 305.97M - 4850 4980 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Keller 639 460.68M - 627.86 639 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Murray 754 498.47M - 754 764 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
MUSCIT 109.5 183.28M - 109.5 110 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
NASCIT 2800 396.48M - 2798 2868.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Origin 2.75 365.48M - 2.75 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Renewi 18.58 148.67M - 18.5 18.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Ruffer 246 444.74M - 245.62 246.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Senior 63.5 266.32M - 62.75 64.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Serica 115 307.55M - 115 116.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Shanta 11.12 88.29M - 11 11.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Somero 197.5 111.36M - 191.56 200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Brunner 790.95 337.68M - 790.95 818 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Costain 80.2 113.56M - 78.6 80.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Electra 201 76.95M - 195 201 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Enquest 12.22 207.23M - 12.22 12.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Fulcrum 27.65 61.41M - 27.65 27.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Goodwin 2265 166.78M - 2261.7 2265 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Hardide 39 94.69M - 39 40 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Headlam 294 249.64M - 294 303.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Hunting 170 280.40M - 170 174.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Ideagen 189 428.24M - 189 190.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی