شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فنلاند
فنلاند

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 7.304 33.06B - 7.287 7.304 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Nokia Oyj 3.724 27.29B - 3.724 3.748 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Sampo Oyj A 40.48 22.93B - 40.48 40.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
KONE Oyj 59.36 19.43B - 59.02 59.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Fortum 22.03 18.30B - 21.99 22.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
LM Ericsson B 8.1 17.55B - 8.1 8.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Neste Oil Oyj 34.43 16.93B - 34.03 34.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
UPM-Kymmene 29.29 16.19B - 29.11 29.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Telia Company 3.898 16.02B - 3.86 3.898 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Stora Enso Oyj A 13.9 13.10B - 13.9 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Stora Enso Oyj R 12.195 13.10B - 12.195 12.335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Wartsila Oyj Abp 10.88 9.81B - 10.88 10.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Elisa Oyj 51.92 6.66B - 51.48 51.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Kesko 58 5.14B - 58 58.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Kesko 63.84 5.14B - 63.18 63.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Nokian Renkaat Oyj 26.37 4.57B - 26.37 26.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Metso Oyj 36.14 4.23B - 35.9 36.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
SSAB A 3.062 3.58B - 3.049 3.096 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Metsa Board Oyj A 6.28 3.35B - 6.28 6.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Metsa Board Oyj B 5.8 3.35B - 5.8 5.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Huhtamaki Oyj 40.95 3.34B - 40.71 40.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Orion Oyj B 43.67 3.29B - 43.67 43.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Orion Oyj A 43.3 3.29B - 43.2 43.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Amer Sports 40.01 3.14B - 40 40.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۱۷:۰۳
Konecranes 29.43 2.73B - 29.23 29.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
DNA 20.86 2.69B - 20.86 20.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Valmt 21.72 2.46B - 21.68 21.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Cargotec Oyj 34.02 2.35B - 33.68 34.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Outokumpu Oyj 3.226 2.11B - 3.197 3.243 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Tieto Oyj 29.24 2.05B - 28.92 29.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Kemira Oyj 13.71 1.76B - 13.64 13.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Citycon Oyj 9.67 1.64B - 9.67 9.695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Fiskars 12.46 1.58B - 12.46 12.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Ahlstrom-Munksjo 14.9 1.46B - 14.86 14.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Sanoma Oyj 10.98 1.43B - 10.9 10.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Terveystalo 12.5 1.36B - 12.5 12.5 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Outotec Oyj 6.196 1.23B - 6.196 6.222 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Finnair Oyj 6.06 1.16B - 6.06 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
YIT 6.43 1.03B - 6.37 6.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Uponor 11.94 984.63M - 11.92 11.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴