شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0012
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ آبان ۱۴۰۰
ساعت 19:15:21
0 (7.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (14.29%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.69%)
نوسان سالیانه

IGPA General

4,116
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ آبان ۱۴۰۰
ساعت 23:36:13
34 (0.83%)
تغییر ۳ ماهه
486 (10.56%)
تغییر ۶ ماهه
486 (13.40%)
نوسان سالیانه

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Coris Bank 9500 311.30B 9500 9500 9500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۲۹
Blumar 174.07 299.29B 174.07 174.07 174.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ساعت ۱۱:۳۲
Inv La Constru 2931.5 293.74B 2931.5 2931.5 2931.5 4.50 0.15% ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ساعت ۲:۰۴
Invermar 120 287.59B 120 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Electrolux Chile 908.05 283.86B 908.05 908.05 908.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ساعت ۱۰:۳۹
Forus 1094.9 283.00B 1094.9 1094.9 1094.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ساعت ۲:۰۷
Exxon Mobil 65.44 278.74B 65.44 65.44 65.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ساعت ۱۱:۳۹
Onatel 3970 269.96B 3970 3970 3970 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۲۹
Ripley Corp 133.98 266.77B 133.98 133.98 133.98 1.02 0.76% ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ساعت ۲:۰۴
ETI 13 259.84B 13 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Nike 157.03 259.25B 157.03 157.03 157.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ساعت ۱۰:۵۷
Vina San Pedro 6.35 253.81B 6.35 6.35 6.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ساعت ۱۰:۵۴
Sonda 278.92 247.53B 278.92 278.92 278.92 3.08 1.10% ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ساعت ۲:۰۴
Pfizer 43.98 244.23B 43.98 43.98 43.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۵۶
Banco Internacional SA 65.01 243.71B 65.01 65.01 65.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۴۵
Ecobank 4400 242.22B 4400 4400 4400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ساعت ۲۳:۳۳
Gasco 1410 240.41B 1410 1410 1410 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ساعت ۱۱:۳۲
Cisco 58.25 235.39B 58.25 58.25 58.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۵۲
Coca-Cola 56.45 235.13B 56.45 55.05 56.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۵۳
A.F.P. Provida 709.89 232.86B 709.89 709.89 709.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۵۵
Abbott Labs 119.01 227.15B 119.01 119.01 122.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ساعت ۱۱:۳۷
Chevron 106.05 220.66B 106.05 106.05 106.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ساعت ۱۱:۴۷
Verizon 54.4 219.76B 54.4 54.4 54.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۱۱:۳۷
Inst Diagnosti 1535 217.74B 1535 1535 1535 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ساعت ۱۱:۳۲
Potasios Chile 93.31 216.68B 93.31 93.31 93.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ساعت ۱۳:۰۴
Costco 450.47 214.52B 450.47 450.47 467.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ساعت ۱۱:۳۷
Puerto Ventana 174.35 209.72B 174.35 174.35 174.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۵:۱۱
Cemento Polpai 8040 205.20B 8040 8040 8040 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Wells Fargo&Co 46.88 202.36B 46.88 46.88 46.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۵۸
Cementos Bio-B 749 197.90B 749 749 749 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۵۵
Intel 48 196.35B 48 48 48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ساعت ۱۱:۳۹
Societe de Limonaderie 117870 194.02B 117870 117870 117870 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۲۹
Watts SA 614.5 193.83B 614.5 614.5 614.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ساعت ۱۱:۳۲
Cfao Cote d’Ivoire 1040 188.63B 1040 1040 1040 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۲۹
Andromaco 332.48 186.37B 332.48 332.48 332.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Potasios de Chile 77.99 183.32B 77.99 77.99 77.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ساعت ۱۱:۴۳
AT&T 27.37 181.14B 27.37 27.37 27.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ساعت ۱۱:۵۵
Empresas Tricot 394 171.66B 394 394 394 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۵۹
Societe Ivoirienne Banque 3795 165.00B 3795 3795 3795 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۲۹
Nitratos de Chile 1.092 164.50B 1.092 1.092 1.092 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی