شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 23:04:00
11 (1.11%)
تغییر ۳ ماهه
416 (29.08%)
تغییر ۶ ماهه
300 (22.82%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costco 288.65 127.86B - 288.65 288.65 1.45 0.50% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Gilead 58.07 73.15B - 58.07 58.07 0.41 0.71% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
NVIDIA 377.65 233.93B - 377.65 377.65 8.20 2.17% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Oracle 47.025 143.59B - 47.025 47.025 0.48 1.02% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Chevron 75.5 142.70B - 75.5 75.5 2.45 3.35% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Comcast 36.4 167.38B - 36.4 36.4 0.29 0.80% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Netflix 412.5 181.56B - 412.5 412.5 12.75 3.09% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
PepsiCo 115.34 160.36B - 115.34 115.34 0.18 0.16% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Verizon 50.08 215.61B - 50.08 50.08 1.02 2.08% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Walmart 111.32 318.09B - 111.32 111.32 1.56 1.42% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
JPMorgan 85.84 261.23B - 85.84 85.84 3.51 4.26% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Merck&Co 68.6 174.29B - 68.6 68.6 0.60 0.88% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Qualcomm 90.44 102.21B - 90.44 90.44 1.94 2.15% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Coca-Cola 40.845 174.58B - 40.845 40.845 0.57 1.40% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Starbucks 65.19 77.13B - 65.19 65.19 1.30 2.03% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Home Depot 232.5 251.66B - 232.5 232.5 1.20 0.52% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Mastercard 276.95 275.29B - 276.95 276.95 0.20 0.07% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Exxon Mobil 37.48 160.28B - 37.48 37.48 0.85 2.32% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Walt Disney 110.14 198.22B - 110.14 110.14 0.78 0.71% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
McDonald’s 173.56 129.26B - 173.56 173.56 0.46 0.27% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
UnitedHealth 270.55 258.28B - 270.55 270.55 1.45 0.54% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Philip Morris 66.29 103.95B - 66.29 66.29 1.37 2.11% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Jd.Com Inc Adr 52 182.19B - 52 52 1.20 2.31% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Salesforce.com 168.42 151.30B - 168.42 168.42 4.74 2.81% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Bank of America 22.635 195.99B - 22.635 22.635 1.09 5.03% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Lockheed Martin 332.3 92.68B - 332.3 332.3 7.65 2.36% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
T-Mobile US Inc 97.16 122.37B - 97.16 97.16 1.36 1.40% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
American Express 86.29 69.69B - 86.29 86.29 5.02 6.18% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Texas Instruments 113.34 105.63B - 113.34 113.34 0.20 0.18% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
PayPal Holdings Inc 165.2 193.14B - 165.2 165.2 5.78 3.50% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
United Technologies 54.5 83.57B - 54.5 54.5 3.24 6.32% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Charter Communications 510.3 105.12B - 510.3 510.3 5.00 0.98% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Visa 167.54 356.93B - 167.54 167.54 0.82 0.49% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Apple 379.4 1.64T - 379.4 379.4 3.30 0.87% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Facebook 223.85 638.13B - 223.85 223.85 8.30 3.71% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Microsoft 176.58 1.34T - 176.58 176.58 5.24 2.97% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Alphabet A 1264.6 866.68B - 1264.6 1264.6 14.20 1.12% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Amazon.com 2663.5 1.34T - 2663.5 2663.5 59.50 2.23% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Alphabet Inc C 1262.4 866.68B - 1262.4 1262.4 12.80 1.01% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Berkshire Hathaway B 178.56 441.17B - 178.56 178.56 3.92 2.24% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی