دلار / پزوی مکزیک

USD/MXN Ask
نرخ فعلی:: 19.8778 0.08
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 19.8778 0.08
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 19.8778 0.08
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۶:۲۲:۱۵

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
19.8778 16:22:15 0.0081 0.04% 0.0161 0.08% 0.0162 0.08% 0.0446 0.1222
19.8697 16:19:14 0.0036 0.02% 0.008 0.04% 0.0081 0.04% 0.0527 0.1303
19.8733 16:16:14 0.0045 0.02% 0.0116 0.06% 0.0117 0.06% 0.0491 0.1267
19.8778 16:15:21 0.0045 0.02% 0.0161 0.08% 0.0162 0.08% 0.0446 0.1222
19.8733 16:15:16 - - 0.0116 0.06% 0.0117 0.06% 0.0491 0.1267
19.8733 16:15:16 0.0079 0.04% 0.0116 0.06% 0.0117 0.06% 0.0491 0.1267
19.8812 16:11:14 0.0027 0.01% 0.0195 0.10% 0.0196 0.10% 0.0412 0.1188
19.8785 16:09:13 0.0007 - 0.0168 0.08% 0.0169 0.09% 0.0439 0.1215
19.8778 16:08:19 0.0007 - 0.0161 0.08% 0.0162 0.08% 0.0446 0.1222
19.8785 16:08:16 0.0045 0.02% 0.0168 0.08% 0.0169 0.09% 0.0439 0.1215
19.874 16:04:16 0.0035 0.02% 0.0123 0.06% 0.0124 0.06% 0.0484 0.126
19.8775 16:03:18 0.0035 0.02% 0.0158 0.08% 0.0159 0.08% 0.0449 0.1225
19.881 16:02:25 - - 0.0193 0.10% 0.0194 0.10% 0.0414 0.119
19.881 16:02:20 0.0035 0.02% 0.0193 0.10% 0.0194 0.10% 0.0414 0.119
19.8775 15:59:11 0.0046 0.02% 0.0158 0.08% 0.0159 0.08% 0.0449 0.1225
19.8729 15:57:11 0.0081 0.04% 0.0112 0.06% 0.0113 0.06% 0.0495 0.1271
19.881 15:57:00 0.0081 0.04% 0.0193 0.10% 0.0194 0.10% 0.0414 0.119
19.8729 15:54:11 0.0131 0.07% 0.0112 0.06% 0.0113 0.06% 0.0495 0.1271
19.886 15:51:14 0.005 0.03% 0.0243 0.12% 0.0244 0.12% 0.0364 0.114
19.881 15:50:13 0.0008 - 0.0193 0.10% 0.0194 0.10% 0.0414 0.119
19.8802 15:48:13 0.0045 0.02% 0.0185 0.09% 0.0186 0.09% 0.0422 0.1198
19.8847 15:44:13 0.0037 0.02% 0.023 0.12% 0.0231 0.12% 0.0377 0.1153
19.881 15:43:16 0.0069 0.03% 0.0193 0.10% 0.0194 0.10% 0.0414 0.119
19.8879 15:41:14 0.0017 0.01% 0.0262 0.13% 0.0263 0.13% 0.0345 0.1121
19.8896 15:37:12 0.0006 - 0.0279 0.14% 0.028 0.14% 0.0328 0.1104
19.889 15:36:15 0.006 0.03% 0.0273 0.14% 0.0274 0.14% 0.0334 0.111
19.895 15:36:10 - - 0.0333 0.17% 0.0334 0.17% 0.0274 0.105
19.895 15:36:08 0.006 0.03% 0.0333 0.17% 0.0334 0.17% 0.0274 0.105
19.889 15:33:14 0.0021 0.01% 0.0273 0.14% 0.0274 0.14% 0.0334 0.111
19.8911 15:30:19 - - 0.0294 0.15% 0.0295 0.15% 0.0313 0.1089
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی