لیره ترکیه / پزوی مکزیک

TRY/MXN Ask
نرخ فعلی:: 2.4433 0.25
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.4433 0.25
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.4433 0.25
واحد پولی : -
کشور : ترکیه
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۸:۴۲:۳۷

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2.4433 18:42:37 0.0076 0.31% 0.0061 0.25% 0.0061 0.25% 0.0473 0.4433
2.4509 18:28:34 0.0021 0.09% 0.0015 0.06% 0.0015 0.06% 0.0397 0.4509
2.4488 17:42:41 0.0007 0.03% 0.0006 0.02% 0.0006 0.02% 0.0418 0.4488
2.4481 17:28:32 0.0005 0.02% 0.0013 0.05% 0.0013 0.05% 0.0425 0.4481
2.4486 17:07:43 0.0025 0.10% 0.0008 0.03% 0.0008 0.03% 0.042 0.4486
2.4511 16:42:36 0.0028 0.11% 0.0017 0.07% 0.0017 0.07% 0.0395 0.4511
2.4483 16:21:44 0.0009 0.04% 0.0011 0.04% 0.0011 0.04% 0.0423 0.4483
2.4474 16:01:46 - - 0.002 0.08% 0.002 0.08% 0.0432 0.4474
2.4474 16:01:46 0.0005 0.02% 0.002 0.08% 0.002 0.08% 0.0432 0.4474
2.4469 15:42:35 0.0055 0.22% 0.0025 0.10% 0.0025 0.10% 0.0437 0.4469
2.4524 15:21:36 0.0041 0.17% 0.003 0.12% 0.003 0.12% 0.0382 0.4524
2.4483 15:07:39 0.0009 0.04% 0.0011 0.04% 0.0011 0.04% 0.0423 0.4483
2.4474 14:42:41 0.0023 0.09% 0.002 0.08% 0.002 0.08% 0.0432 0.4474
2.4497 14:07:52 0.0031 0.13% 0.0003 0.01% 0.0003 0.01% 0.0409 0.4497
2.4466 13:42:40 0.0015 0.06% 0.0028 0.11% 0.0028 0.11% 0.044 0.4466
2.4481 13:21:42 0.0016 0.07% 0.0013 0.05% 0.0013 0.05% 0.0425 0.4481
2.4465 13:01:50 - - 0.0029 0.12% 0.0029 0.12% 0.0441 0.4465
2.4465 13:01:49 0.0049 0.20% 0.0029 0.12% 0.0029 0.12% 0.0441 0.4465
2.4514 12:21:44 0.005 0.20% 0.002 0.08% 0.002 0.08% 0.0392 0.4514
2.4464 12:07:53 0.0011 0.04% 0.003 0.12% 0.003 0.12% 0.0442 0.4464
2.4475 11:42:45 0.0006 0.02% 0.0019 0.08% 0.0019 0.08% 0.0431 0.4475
2.4469 11:21:41 0.0074 0.30% 0.0025 0.10% 0.0025 0.10% 0.0437 0.4469
2.4543 10:42:31 0.0066 0.27% 0.0049 0.20% 0.0049 0.20% 0.0363 0.4543
2.4477 10:21:34 0.0021 0.09% 0.0017 0.07% 0.0017 0.07% 0.0429 0.4477
2.4456 10:01:28 - - 0.0038 0.16% 0.0038 0.16% 0.045 0.4456
2.4456 10:01:27 0.0009 0.04% 0.0038 0.16% 0.0038 0.16% 0.045 0.4456
2.4465 09:42:26 0.0011 0.04% 0.0029 0.12% 0.0029 0.12% 0.0441 0.4465
2.4476 09:00:55 - - 0.0018 0.07% 0.0018 0.07% 0.043 0.4476
2.4476 09:00:54 0.0023 0.09% 0.0018 0.07% 0.0018 0.07% 0.043 0.4476
2.4453 08:42:26 0.0007 0.03% 0.0041 0.17% 0.0041 0.17% 0.0453 0.4453
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی