خبر

ریال عربستان / راند آفریقای جنوبی

SAR/ZAR Ask
نرخ فعلی:: 5.1278 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 5.1278 0.04

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 5.1278 0.04

واحد پولی : -

کشور : عربستان سعودی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی