روپیه هند

INR
نرخ فعلی:: 3,790 -
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 3,790 -
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 3,790 -
واحد پولی : ریال
کشور : هند
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد روپیه هند

۲۶ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
روپیه هند - 110 120 60 990 1,800

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,897 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 107 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.82%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,983 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 193 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,937 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 147 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,790 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: - ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: -%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی