منات آذربایجان

AZN
نرخ فعلی:: 149,000 0.54
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 149,000 0.54
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 149,000 0.54
واحد پولی : ریال
کشور : جمهوری آذربایجان
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۱۷:۰۰:۱۸

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
149,000 17:00:18 100 0.07% 800 0.54% 600 0.40% 800 2,300
148,900 16:55:43 100 0.07% 700 0.47% 500 0.34% 700 2,200
149,000 16:54:18 100 0.07% 800 0.54% 600 0.40% 800 2,300
148,900 16:52:17 100 0.07% 700 0.47% 500 0.34% 700 2,200
149,000 16:51:42 100 0.07% 800 0.54% 600 0.40% 800 2,300
148,900 16:49:43 100 0.07% 700 0.47% 500 0.34% 700 2,200
149,000 16:48:12 100 0.07% 800 0.54% 600 0.40% 800 2,300
148,900 16:45:37 100 0.07% 700 0.47% 500 0.34% 700 2,200
149,000 16:44:16 100 0.07% 800 0.54% 600 0.40% 800 2,300
148,900 16:41:33 100 0.07% 700 0.47% 500 0.34% 700 2,200
149,000 16:40:22 100 0.07% 800 0.54% 600 0.40% 800 2,300
148,900 16:36:22 100 0.07% 700 0.47% 500 0.34% 700 2,200
149,000 16:34:29 100 0.07% 800 0.54% 600 0.40% 800 2,300
148,900 16:32:38 100 0.07% 700 0.47% 500 0.34% 700 2,200
149,000 16:31:51 100 0.07% 800 0.54% 600 0.40% 800 2,300
148,900 16:27:39 100 0.07% 700 0.47% 500 0.34% 700 2,200
149,000 16:25:41 100 0.07% 800 0.54% 600 0.40% 800 2,300
148,900 16:19:34 100 0.07% 700 0.47% 500 0.34% 700 2,200
149,000 16:18:20 100 0.07% 800 0.54% 600 0.40% 800 2,300
148,900 16:15:50 100 0.07% 700 0.47% 500 0.34% 700 2,200
149,000 16:14:26 100 0.07% 800 0.54% 600 0.40% 800 2,300
148,900 16:13:46 100 0.07% 700 0.47% 500 0.34% 700 2,200
149,000 16:12:25 100 0.07% 800 0.54% 600 0.40% 800 2,300
148,900 16:06:22 100 0.07% 700 0.47% 500 0.34% 700 2,200
149,000 16:04:41 100 0.07% 800 0.54% 600 0.40% 800 2,300
148,900 15:59:19 100 0.07% 700 0.47% 500 0.34% 700 2,200
149,000 15:58:39 100 0.07% 800 0.54% 600 0.40% 800 2,300
148,900 15:54:38 100 0.07% 700 0.47% 500 0.34% 700 2,200
149,000 15:53:16 100 0.07% 800 0.54% 600 0.40% 800 2,300
148,900 15:33:36 100 0.07% 700 0.47% 500 0.34% 700 2,200
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی