زلوتی لهستان / فرانک آفریقا

PLN/XAF Ask
نرخ فعلی:: 145.56 0.41
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 145.56 0.41
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 145.56 0.41
واحد پولی : -
کشور : لهستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

زلوتی لهستان / فرانک آفریقا در روز جاری

۱۸:۰۳:۵۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
145.56 18:03:50 - - 0.6 0.41% 0.56 0.38% 2.75 0.56
145.56 18:03:39 0.16 0.11% 0.6 0.41% 0.56 0.38% 2.75 0.56
145.72 17:23:20 0.12 0.08% 0.44 0.30% 0.4 0.27% 2.59 0.72
145.84 17:04:07 - - 0.32 0.22% 0.28 0.19% 2.47 0.84
145.84 17:04:03 0.15 0.10% 0.32 0.22% 0.28 0.19% 2.47 0.84
145.99 16:43:44 0.12 0.08% 0.17 0.12% 0.13 0.09% 2.32 0.99
145.87 16:23:06 0.04 0.03% 0.29 0.20% 0.25 0.17% 2.44 0.87
145.83 16:04:09 - - 0.33 0.23% 0.29 0.20% 2.48 0.83
145.83 16:04:03 0.23 0.16% 0.33 0.23% 0.29 0.20% 2.48 0.83
146.06 15:44:11 0.09 0.06% 0.1 0.07% 0.06 0.04% 2.25 1.06
146.15 15:22:56 0.15 0.10% 0.01 0.01% 0.03 0.02% 2.16 1.15
146 15:03:53 - - 0.16 0.11% 0.12 0.08% 2.31 1
146 15:03:53 0.04 0.03% 0.16 0.11% 0.12 0.08% 2.31 1
145.96 14:43:47 0.07 0.05% 0.2 0.14% 0.16 0.11% 2.35 0.96
145.89 14:04:07 - - 0.27 0.19% 0.23 0.16% 2.42 0.89
145.89 14:04:07 0.06 0.04% 0.27 0.19% 0.23 0.16% 2.42 0.89
145.83 13:43:52 0.07 0.05% 0.33 0.23% 0.29 0.20% 2.48 0.83
145.9 13:23:01 0.29 0.20% 0.26 0.18% 0.22 0.15% 2.41 0.9
145.61 13:03:57 - - 0.55 0.38% 0.51 0.35% 2.7 0.61
145.61 13:03:57 0.45 0.31% 0.55 0.38% 0.51 0.35% 2.7 0.61
146.06 12:23:18 0.01 0.01% 0.1 0.07% 0.06 0.04% 2.25 1.06
146.05 12:04:49 - - 0.11 0.08% 0.07 0.05% 2.26 1.05
146.05 12:04:49 0.11 0.08% 0.11 0.08% 0.07 0.05% 2.26 1.05
145.94 11:23:05 0.03 0.02% 0.22 0.15% 0.18 0.12% 2.37 0.94
145.97 11:03:05 - - 0.19 0.13% 0.15 0.10% 2.34 0.97
145.97 11:03:02 0.11 0.08% 0.19 0.13% 0.15 0.10% 2.34 0.97
146.08 10:43:41 0.03 0.02% 0.08 0.05% 0.04 0.03% 2.23 1.08
146.11 10:04:13 - - 0.05 0.03% 0.01 0.01% 2.2 1.11
146.11 10:04:11 0.04 0.03% 0.05 0.03% 0.01 0.01% 2.2 1.11
146.07 09:43:41 0.03 0.02% 0.09 0.06% 0.05 0.03% 2.24 1.07
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی