زلوتی لهستان / پزوی مکزیک

PLN/MXN Ask
نرخ فعلی:: 5.2125 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 5.2125 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 5.2125 -
واحد پولی : -
کشور : لهستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

زلوتی لهستان / پزوی مکزیک در روز جاری

۱۶:۲۸:۲۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
5.2125 16:28:29 0.0471 0.91% - - 0.0471 0.91% 0.0118 0.2125
5.1654 16:22:36 0.0471 0.91% 0.0471 0.91% - - 0.0589 0.1654
5.2125 16:07:31 0.0471 0.91% - - 0.0471 0.91% 0.0118 0.2125
5.1654 15:22:52 0.0471 0.91% 0.0471 0.91% - - 0.0589 0.1654
5.2125 15:14:27 0.0471 0.91% - - 0.0471 0.91% 0.0118 0.2125
5.1654 15:03:04 - - 0.0471 0.91% - - 0.0589 0.1654
5.1654 15:03:00 0.0471 0.91% 0.0471 0.91% - - 0.0589 0.1654
5.2125 14:49:30 0.0471 0.91% - - 0.0471 0.91% 0.0118 0.2125
5.1654 14:43:34 0.0471 0.91% 0.0471 0.91% - - 0.0589 0.1654
5.2125 14:21:36 0.0471 0.91% - - 0.0471 0.91% 0.0118 0.2125
5.1654 14:03:28 - - 0.0471 0.91% - - 0.0589 0.1654
5.1654 14:03:25 0.0471 0.91% 0.0471 0.91% - - 0.0589 0.1654
5.2125 13:56:28 0.0471 0.91% - - 0.0471 0.91% 0.0118 0.2125
5.1654 13:43:34 0.0471 0.91% 0.0471 0.91% - - 0.0589 0.1654
5.2125 13:35:37 - - - - 0.0471 0.91% 0.0118 0.2125
5.2125 13:35:37 0.0471 0.91% - - 0.0471 0.91% 0.0118 0.2125
5.1654 13:22:47 0.0471 0.91% 0.0471 0.91% - - 0.0589 0.1654
5.2125 13:07:35 0.0471 0.91% - - 0.0471 0.91% 0.0118 0.2125
5.1654 13:03:00 - - 0.0471 0.91% - - 0.0589 0.1654
5.1654 13:02:59 0.0471 0.91% 0.0471 0.91% - - 0.0589 0.1654
5.2125 12:42:26 0.0471 0.91% - - 0.0471 0.91% 0.0118 0.2125
5.1654 12:03:41 - - 0.0471 0.91% - - 0.0589 0.1654
5.1654 12:03:41 0.0471 0.91% 0.0471 0.91% - - 0.0589 0.1654
5.2125 11:56:26 0.0471 0.91% - - 0.0471 0.91% 0.0118 0.2125
5.1654 11:43:42 0.0471 0.91% 0.0471 0.91% - - 0.0589 0.1654
5.2125 11:28:24 0.0471 0.91% - - 0.0471 0.91% 0.0118 0.2125
5.1654 11:22:22 0.0471 0.91% 0.0471 0.91% - - 0.0589 0.1654
5.2125 11:07:26 0.0471 0.91% - - 0.0471 0.91% 0.0118 0.2125
5.1654 10:22:34 0.0471 0.91% 0.0471 0.91% - - 0.0589 0.1654
5.2125 10:14:24 0.0471 0.91% - - 0.0471 0.91% 0.0118 0.2125
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی