سول پرو / یورو

PEN/EUR Ask
نرخ فعلی:: 0.212 0.05
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.212 0.05
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.212 0.05
واحد پولی : -
کشور : پرو
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۸:۲۲:۵۹

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.212 08:22:59 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0011 -
0.2121 08:04:43 - - - - - - 0.001 -
0.2121 08:04:41 0.0001 0.05% - - - - 0.001 -
0.212 07:03:54 - - 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0011 -
0.212 07:03:53 0.0002 0.09% 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0011 -
0.2122 06:22:47 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0009 -
0.2121 04:43:42 0.0001 0.05% - - - - 0.001 -
0.212 04:04:00 - - 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0011 -
0.212 04:04:00 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0011 -
0.2121 03:43:44 0.0001 0.05% - - - - 0.001 -
0.212 03:23:00 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0011 -
0.2121 00:38:40 - - - - - - 0.001 -
0.2121 00:38:37 - - - - - - 0.001 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی