انس پالادیوم

Palladium
نرخ فعلی:: 2,591.25 0.45
انس های جهانی
نرخ فعلی: : 2,591.25 0.45
واحد حجمی : انس
نرخ فعلی: : 2,591.25 0.45
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : انس های جهانی
واحد حجمی : انس
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۱:۴۲:۴۱

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2,591.25 11:42:41 0.25 0.01% 11.5 0.45% 11.5 0.45% 232.75 18.25
2,591.5 11:40:34 2 0.08% 11.75 0.46% 11.75 0.46% 232.5 18.5
2,593.5 11:37:30 5.5 0.21% 13.75 0.53% 13.75 0.53% 230.5 20.5
2,588 11:11:46 0.25 0.01% 8.25 0.32% 8.25 0.32% 236 15
2,587.75 11:09:43 0.25 0.01% 8 0.31% 8 0.31% 236.25 14.75
2,588 11:07:33 5 0.19% 8.25 0.32% 8.25 0.32% 236 15
2,583 11:05:28 - - 3.25 0.13% 3.25 0.13% 241 10
2,583 11:05:21 0.25 0.01% 3.25 0.13% 3.25 0.13% 241 10
2,582.75 11:00:53 - - 3 0.12% 3 0.12% 241.25 9.75
2,582.75 11:00:31 2.75 0.11% 3 0.12% 3 0.12% 241.25 9.75
2,580 10:47:57 1 0.04% 0.25 0.01% 0.25 0.01% 244 7
2,581 10:46:22 1 0.04% 1.25 0.05% 1.25 0.05% 243 8
2,580 10:44:57 7 0.27% 0.25 0.01% 0.25 0.01% 244 7
2,573 10:42:53 2.5 0.10% 6.75 0.26% 6.75 0.26% 251 -
2,570.5 10:36:49 2.5 0.10% 9.25 0.36% 9.25 0.36% 253.5 2.5
2,573 10:35:26 - - 6.75 0.26% 6.75 0.26% 251 -
2,573 10:35:25 1.75 0.07% 6.75 0.26% 6.75 0.26% 251 -
2,574.75 10:33:33 6.25 0.24% 5 0.19% 5 0.19% 249.25 1.75
2,581 10:31:55 1.5 0.06% 1.25 0.05% 1.25 0.05% 243 8
2,582.5 10:18:42 0.5 0.02% 2.75 0.11% 2.75 0.11% 241.5 9.5
2,583 10:16:22 - - 3.25 0.13% 3.25 0.13% 241 10
2,583 10:16:12 0.5 0.02% 3.25 0.13% 3.25 0.13% 241 10
2,582.5 10:14:37 3 0.12% 2.75 0.11% 2.75 0.11% 241.5 9.5
2,585.5 10:02:50 4.5 0.17% 5.75 0.22% 5.75 0.22% 238.5 12.5
2,581 09:43:38 4 0.15% 1.25 0.05% 1.25 0.05% 243 8
2,585 09:42:21 3 0.12% 5.25 0.20% 5.25 0.20% 239 12
2,588 09:25:33 3 0.12% 8.25 0.32% 8.25 0.32% 236 15
2,585 09:20:26 3 0.12% 5.25 0.20% 5.25 0.20% 239 12
2,588 09:18:22 2 0.08% 8.25 0.32% 8.25 0.32% 236 15
2,590 08:53:16 - - 10.25 0.40% 10.25 0.40% 234 17
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی