انس پالادیوم

Palladium
نرخ فعلی:: 2,003.5 6.16
انس های جهانی
نرخ فعلی: : 2,003.5 6.16
واحد حجمی : انس
نرخ فعلی: : 2,003.5 6.16
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : انس های جهانی
واحد حجمی : انس
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۳:۴۲:۵۶

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2,003.5 23:42:56 4 0.20% 116.25 6.16% 116.25 6.16% 21.75 34.5
2,007.5 23:41:55 1.5 0.07% 120.25 6.37% 120.25 6.37% 17.75 38.5
2,009 23:34:58 4.5 0.22% 121.75 6.45% 121.75 6.45% 16.25 40
2,004.5 23:32:55 1.75 0.09% 117.25 6.21% 117.25 6.21% 20.75 35.5
2,002.75 23:31:56 0.75 0.04% 115.5 6.12% 115.5 6.12% 22.5 33.75
2,002 23:29:57 0.5 0.02% 114.75 6.08% 114.75 6.08% 23.25 33
2,001.5 23:25:53 5.5 0.27% 114.25 6.05% 114.25 6.05% 23.75 32.5
2,007 23:08:56 1 0.05% 119.75 6.35% 119.75 6.35% 18.25 38
2,008 23:04:58 2 0.10% 120.75 6.40% 120.75 6.40% 17.25 39
2,010 22:57:18 - - 122.75 6.50% 122.75 6.50% 15.25 41
2,010 22:57:12 2 0.10% 122.75 6.50% 122.75 6.50% 15.25 41
2,012 22:55:21 60.25 2.99% 124.75 6.61% 124.75 6.61% 13.25 43
2,072.25 22:55:19 60.25 2.99% 185 9.80% 185 9.80% 47 103.25
2,012 22:55:12 1.5 0.07% 124.75 6.61% 124.75 6.61% 13.25 43
2,013.5 22:53:58 1.5 0.07% 126.25 6.69% 126.25 6.69% 11.75 44.5
2,012 22:50:56 8.5 0.42% 124.75 6.61% 124.75 6.61% 13.25 43
2,003.5 22:49:56 6 0.30% 116.25 6.16% 116.25 6.16% 21.75 34.5
1,997.5 22:47:55 3 0.15% 110.25 5.84% 110.25 5.84% 27.75 28.5
1,994.5 22:42:19 - - 107.25 5.68% 107.25 5.68% 30.75 25.5
1,994.5 22:42:13 0.5 0.03% 107.25 5.68% 107.25 5.68% 30.75 25.5
1,994 22:36:28 78.25 3.92% 106.75 5.66% 106.75 5.66% 31.25 25
2,072.25 22:36:24 78.25 3.92% 185 9.80% 185 9.80% 47 103.25
1,994 22:34:58 1.5 0.08% 106.75 5.66% 106.75 5.66% 31.25 25
1,992.5 22:33:11 8 0.40% 105.25 5.58% 105.25 5.58% 32.75 23.5
2,000.5 22:31:52 9.5 0.47% 113.25 6% 113.25 6% 24.75 31.5
2,010 22:26:55 3 0.15% 122.75 6.50% 122.75 6.50% 15.25 41
2,013 22:24:54 15.5 0.78% 125.75 6.66% 125.75 6.66% 12.25 44
1,997.5 22:22:54 9 0.45% 110.25 5.84% 110.25 5.84% 27.75 28.5
2,006.5 22:21:54 1 0.05% 119.25 6.32% 119.25 6.32% 18.75 37.5
2,007.5 22:20:54 7.5 0.37% 120.25 6.37% 120.25 6.37% 17.75 38.5
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی