کرون نروژ / دلار

NOK/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.1168 0.34
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.1168 0.34
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.1168 0.34
واحد پولی : -
کشور : نروژ
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۶:۰۷:۱۳

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.1168 06:07:13 0.0001 0.09% 0.0004 0.34% 0.0003 0.26% 0.0014 -
0.1169 06:06:12 0.0001 0.09% 0.0005 0.43% 0.0004 0.34% 0.0013 -
0.1168 05:29:10 0.0001 0.09% 0.0004 0.34% 0.0003 0.26% 0.0014 -
0.1169 05:28:19 0.0001 0.09% 0.0005 0.43% 0.0004 0.34% 0.0013 -
0.1168 05:23:09 0.0001 0.09% 0.0004 0.34% 0.0003 0.26% 0.0014 -
0.1169 05:19:10 0.0001 0.09% 0.0005 0.43% 0.0004 0.34% 0.0013 -
0.1168 05:17:10 0.0001 0.09% 0.0004 0.34% 0.0003 0.26% 0.0014 -
0.1169 05:10:11 - - 0.0005 0.43% 0.0004 0.34% 0.0013 -
0.1169 05:10:10 0.0001 0.09% 0.0005 0.43% 0.0004 0.34% 0.0013 -
0.1168 05:08:08 0.0001 0.09% 0.0004 0.34% 0.0003 0.26% 0.0014 -
0.1167 05:07:20 0.0001 0.09% 0.0003 0.26% 0.0002 0.17% 0.0015 -
0.1168 05:03:08 0.0001 0.09% 0.0004 0.34% 0.0003 0.26% 0.0014 -
0.1167 04:43:08 0.0001 0.09% 0.0003 0.26% 0.0002 0.17% 0.0015 -
0.1166 04:42:18 0.0001 0.09% 0.0002 0.17% 0.0001 0.09% 0.0016 -
0.1167 04:41:09 0.0001 0.09% 0.0003 0.26% 0.0002 0.17% 0.0015 -
0.1166 04:29:07 0.0001 0.09% 0.0002 0.17% 0.0001 0.09% 0.0016 -
0.1167 04:28:09 0.0001 0.09% 0.0003 0.26% 0.0002 0.17% 0.0015 -
0.1166 04:22:08 0.0001 0.09% 0.0002 0.17% 0.0001 0.09% 0.0016 -
0.1167 04:21:10 0.0001 0.09% 0.0003 0.26% 0.0002 0.17% 0.0015 -
0.1166 04:15:08 - - 0.0002 0.17% 0.0001 0.09% 0.0016 -
0.1166 04:15:08 0.0001 0.09% 0.0002 0.17% 0.0001 0.09% 0.0016 -
0.1165 04:12:07 0.0001 0.09% 0.0001 0.09% - - 0.0017 -
0.1166 04:08:07 0.0001 0.09% 0.0002 0.17% 0.0001 0.09% 0.0016 -
0.1165 03:50:09 - - 0.0001 0.09% - - 0.0017 -
0.1165 03:50:08 0.0001 0.09% 0.0001 0.09% - - 0.0017 -
0.1164 03:49:22 0.0001 0.09% - - 0.0001 0.09% 0.0018 -
0.1165 03:46:06 0.0001 0.09% 0.0001 0.09% - - 0.0017 -
0.1164 03:42:20 0.0001 0.09% - - 0.0001 0.09% 0.0018 -
0.1165 03:39:06 0.0001 0.09% 0.0001 0.09% - - 0.0017 -
0.1164 03:32:08 0.0001 0.09% - - 0.0001 0.09% 0.0018 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی