خبر

رینگیت مالزی / راند آفریقای جنوبی

MYR/ZAR Ask
نرخ فعلی:: 3.9946 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 3.9946 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 3.9946 -

واحد پولی : -

کشور : مالزی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی