پزوی مکزیک / بات تایلند

MXN/THB Ask
نرخ فعلی:: 1.6484 0.27
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.6484 0.27
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.6484 0.27
واحد پولی : -
کشور : مکزیک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

پزوی مکزیک / بات تایلند در روز جاری

۱۳:۲۳:۳۳
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.6484 13:23:33 0.0001 0.01% 0.0044 0.27% 0.0042 0.26% 0.0032 0.3516
1.6485 13:03:59 - - 0.0045 0.27% 0.0043 0.26% 0.0031 0.3515
1.6485 13:03:59 0.0006 0.04% 0.0045 0.27% 0.0043 0.26% 0.0031 0.3515
1.6479 12:38:00 - - 0.0039 0.24% 0.0037 0.23% 0.0037 0.3521
1.6479 12:38:00 0.0011 0.07% 0.0039 0.24% 0.0037 0.23% 0.0037 0.3521
1.6468 12:04:47 - - 0.0028 0.17% 0.0026 0.16% 0.0048 0.3532
1.6468 12:04:47 0.0009 0.05% 0.0028 0.17% 0.0026 0.16% 0.0048 0.3532
1.6477 11:43:49 0.0006 0.04% 0.0037 0.23% 0.0035 0.21% 0.0039 0.3523
1.6483 11:23:37 0.0022 0.13% 0.0043 0.26% 0.0041 0.25% 0.0033 0.3517
1.6461 11:03:57 - - 0.0021 0.13% 0.0019 0.12% 0.0055 0.3539
1.6461 11:03:57 0.001 0.06% 0.0021 0.13% 0.0019 0.12% 0.0055 0.3539
1.6471 10:43:56 0.0015 0.09% 0.0031 0.19% 0.0029 0.18% 0.0045 0.3529
1.6486 10:23:00 0.0019 0.12% 0.0046 0.28% 0.0044 0.27% 0.003 0.3514
1.6467 10:03:53 - - 0.0027 0.16% 0.0025 0.15% 0.0049 0.3533
1.6467 10:03:50 0.0005 0.03% 0.0027 0.16% 0.0025 0.15% 0.0049 0.3533
1.6472 09:43:40 0.0003 0.02% 0.0032 0.19% 0.003 0.18% 0.0044 0.3528
1.6475 08:43:52 0.0011 0.07% 0.0035 0.21% 0.0033 0.20% 0.0041 0.3525
1.6486 08:22:52 0.0009 0.05% 0.0046 0.28% 0.0044 0.27% 0.003 0.3514
1.6477 08:03:23 - - 0.0037 0.23% 0.0035 0.21% 0.0039 0.3523
1.6477 08:03:21 0.0005 0.03% 0.0037 0.23% 0.0035 0.21% 0.0039 0.3523
1.6472 07:02:57 - - 0.0032 0.19% 0.003 0.18% 0.0044 0.3528
1.6472 07:02:57 0.001 0.06% 0.0032 0.19% 0.003 0.18% 0.0044 0.3528
1.6482 06:43:49 0.0018 0.11% 0.0042 0.26% 0.004 0.24% 0.0034 0.3518
1.6464 06:22:53 0.0005 0.03% 0.0024 0.15% 0.0022 0.13% 0.0052 0.3536
1.6459 06:03:11 - - 0.0019 0.12% 0.0017 0.10% 0.0057 0.3541
1.6459 06:03:10 0.0003 0.02% 0.0019 0.12% 0.0017 0.10% 0.0057 0.3541
1.6462 05:43:50 0.0033 0.20% 0.0022 0.13% 0.002 0.12% 0.0054 0.3538
1.6429 05:02:55 - - 0.0011 0.07% 0.0013 0.08% 0.0087 0.3571
1.6429 05:02:55 0.0004 0.02% 0.0011 0.07% 0.0013 0.08% 0.0087 0.3571
1.6433 04:43:35 0.0006 0.04% 0.0007 0.04% 0.0009 0.05% 0.0083 0.3567
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی