Mauritius 2Y

Mauritius 2Y
نرخ فعلی:: 0.736 1.24
جزایر موریس
نرخ فعلی: : 0.736 1.24
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.736 1.24
واحد پولی : -
کشور : موریس
شاخه : جزایر موریس
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
Mauritius 2M 0.337 ۱۵ اردیبهشت - - 0.337 0.178 0 - 0.337 0.337
Mauritius 4M 0.478 ۲۱ فروردین - - 0.478 0.478 0 - - 0.478
Mauritius 6M 0.528 ۱۷:۰۳:۵۱ 0.001 0.19% 0.577 0.528 0.528 - 0.577 0.578
Mauritius 8M 0.576 ۱۷:۰۳:۵۱ 0.001 0.17% 0.627 0.576 0.576 0.424 0.628 0.628
Mauritius 1Y 0.677 ۱۷:۰۳:۵۱ - - 0.726 0.677 0.726 0.323 0.726 0.726
Mauritius 3Y 0.939 ۱۱:۰۳:۴۴ 0.003 0.32% 0.944 0.939 0.944 0.061 0.942 0.942
Mauritius 4Y 1.32 ۱۵ اردیبهشت - - 1.32 1.3 0 0.32 1.32 1.364
Mauritius 5Y 1.477 ۱۱:۰۳:۴۴ - - 1.478 1.477 1.478 0.477 1.48 1.543
Mauritius 10Y 2.45 ۱۱:۰۳:۴۴ 0.001 0.04% 2.45 2.45 2.45 0.45 2.451 2.5
Mauritius 15Y 3.348 ۱۵ اردیبهشت - - 3.348 3.342 0 0.348 3.348 3.348
Mauritius 20Y 3.856 ۱۳ اردیبهشت - - 3.856 3.856 0 0.144 3.856 3.857
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی